Česky | English

Press / SVK, SME - European Award for city Zilina, 2012

SVK, SME - European Award for city Zilina, 2012

Extraordinary events 1 June 2012, the valuation of Zilina Slovak statue of the Golden Europea. Mayor Mr. Igor Choma took the "European Award for promoting arts and culture" jubilee 700 years duration municipal rights in this important crossroads of European trade and cultural routes.


ŽILINA. Staroměstské slavnosti v Žilině spestrilo odovzdá-vanie významnej Ceny Európskej únie umenia - Zlatá Europea. Sošku, ktorú vytvořil akademický sochár Štefan Pelikán, rodák z Lietavskej Lučky, odovzdal on sám do rúk primátora města Igora Cho-mu.

Město Žilina získalo sošku za umeleckú a kultúrnu činnost’. „Žilina sa týmto sláv-nostným aktom připojila k mnohým významným a slavným laureátom európ-skych cien," vyslovil Petr Vašíček, prezident Európskej únie umenia vo svojom liste, ktorý pred obecenstvom na Mariánskom náměstí čítali.

Žilina sa tak přidala k oceněným mestám ako sú například německý Stuttgart či české město Praha.

„Cenu udělili městu Žilina ako prvému městu na Slovensku. Vďaka za to patří pred-chádzajúcim primátorom, ve-deniam města a všetkým l’u-ďom, ktorí pracujú v oblasti kultury a přičinili sa o to, aby kultura města kvitla," povedal pri preberaní sošky primátor.

Ceny Európskej únie umenia udelujú v troch kategó-riách. Prvou je Európska cena za umeleckú a kultúrnu činnost, druhou je Cena Gustava Mahlera a móžu ju získať umělci za inštrumentálnu in-terpretáciu a spev, skladatel-skú, dirigentskú, zbormaj-strovskú alebo inú činnosť v oblasti hudby. Tretiu kategó-riu tvoří Európska cena za podporu umenia a kultury. Je určená fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa organizačně, finančně, materiálně a podobné významnou mierou podielajú na rozvoji, propagá-cii a činnosti všetkých uměleckých smerov.

KATARÍNA KVAŠŇOVSKA


Our partners

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org