Česky | English

Tisk / SVK, SME - Oceňená Žilina, 2012

SVK, SME - Oceňená Žilina, 2012

Mimořádnou událostí 1. června 2012 bylo ocenění města Žilina na Slovensku soškou Zlatá Europea. Primátor města pan Igor Choma převzal tuto "Evropskou cenu za podporu umění a kultury" při jubileu 700 let trvání městských práv této významné křižovatky evropských obchodních a kulturních cest.


ŽILINA. Staroměstské slavnosti v Žilině spestrilo odovzdá-vanie významnej Ceny Európskej únie umenia - Zlatá Europea. Sošku, ktorú vytvořil akademický sochár Štefan Pelikán, rodák z Lietavskej Lučky, odovzdal on sám do rúk primátora města Igora Cho-mu.

Město Žilina získalo sošku za umeleckú a kultúrnu činnost’. „Žilina sa týmto sláv-nostným aktom připojila k mnohým významným a slavným laureátom európ-skych cien," vyslovil Petr Vašíček, prezident Európskej únie umenia vo svojom liste, ktorý pred obecenstvom na Mariánskom náměstí čítali.

Žilina sa tak přidala k oceněným mestám ako sú například německý Stuttgart či české město Praha.

„Cenu udělili městu Žilina ako prvému městu na Slovensku. Vďaka za to patří pred-chádzajúcim primátorom, ve-deniam města a všetkým l’u-ďom, ktorí pracujú v oblasti kultury a přičinili sa o to, aby kultura města kvitla," povedal pri preberaní sošky primátor.

Ceny Európskej únie umenia udelujú v troch kategó-riách. Prvou je Európska cena za umeleckú a kultúrnu činnost, druhou je Cena Gustava Mahlera a móžu ju získať umělci za inštrumentálnu in-terpretáciu a spev, skladatel-skú, dirigentskú, zbormaj-strovskú alebo inú činnosť v oblasti hudby. Tretiu kategó-riu tvoří Európska cena za podporu umenia a kultury. Je určená fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa organizačně, finančně, materiálně a podobné významnou mierou podielajú na rozvoji, propagá-cii a činnosti všetkých uměleckých smerov.

KATARÍNA KVAŠŇOVSKA


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org