Česky | English

Tisk / DEU, Serbske Nowiny - Slawne myto Domowinje, 2012

DEU, Serbske Nowiny - Slawne myto Domowinje, 2012

Wšojedne kotrc koparske mustwo abo kolry wumčic wčera popotdnju a wječor na jewišcu steješe, publikum na dworje Smoc-hčanskeho domu biskopa Bena da s« na kulturnym dnju europeady sobu storhnyé. Dewiza za wšitkich rěkaše sobu činié. Wjacore sta lud/i so na swjedženišcu zetkachu a dožiwichu na te wašnje woprawdžite zjednoéťnje mjez kopanců a kulturu. Mjezynárodně a serbske poskitki so tam ideál 11 je splečechu. Foto: SN/M. Bulank


Smochčicy (SN/MiR). Ze wšěch ertow přítomných sportowcow a hosči klinča-chu wčcra spěwy w rččach 19 europskich narodnych mjeňšin po dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena. Tón ski-češe wulkotnu kulisu za kult urny džeň wewobluku Europeady 2012. Wšitke mustwa běchu so na wjeršk přihotowa-li a předstajichu poskitki ze swójskeho kulturneho repertoira. Zhromadnje ze swojimi mlodymi serbskimi přewodže-rjemi sedzachu spočatnje w skupinách před jewiščom. W běhu popoldnja pak mnozy přichwatani lužiscy zajimey dožiwichu, kak njekomplikowanje so mje-zynarodnosč splesč hodži. Tole wobkruči předsyda Domowiny Dawid Statnik: „Swječimy léts;i stolětny jubilej Domowiny. Europeada je znamjo kultury a rěče, kotrejž stej identita kózdeho národa. Zetkanjezastupjerjowwšelakich mjeňšin je dobra skladnosč so wobhonié, k;ik éi tamni swoje starosée zmištruja."

Olga Martens, wiceprezidentka Fede-ralistiskeje unije europskich narodnych mjeňšin (FUEN), na kotrejež kongresu
lčta 2006 w Budyšinje béchu mysl europeady zrodžili, džakowaše so předewšém Domowinje za přihot wulkeho sporto-weho a kulturneho wjerška: „Srny ideju europeady stajnje za něsťo cyle wosebite měli. Zo pak naňdže tak wulki wothlós, z tym njejsmy líčili", wona zwurazni. „Někotre mastwa su do Lužicy přijeli, bjeztoho zo bychu so člonojo mjez sobu scyla znali. Mjeztym su woni wopraw-džite teamy. A k tomu je zdobom wu-měna kultury a rěče přinošowala", wu-zběhny Martens pod sylnym přikleskom wjacorych stow přítomných.

Wosebity wjeršk hač do nocy traja-ceho kulturneho dnja bč mytowanje Domowiny z „Europskim mytom za wu-mělstwo a kulturně tworjenje - Zlota Europea". Prezident Europskeje wumčl-stwoweje unije, kotraž tele myto spožči, dr. Petr Vašíček z Prahi praji: „Jara wu-znamna organizacija, kolražscj bjez pra-šenja naše počeséenje zasluža, je Domovýma, zhladowaca na stolčtny jubilej. Přc-jemy jej, zo by tež dalše sto lét we Lužicy derje zakorjenena wostala, kaž to jeje
znamjo pokazuje. Přejemy jej, zoby byla stajnje mtoda a čerstws>, sprawna a wu-žitna pokročowarka čestného historiske-honadawka." Dawid Statnik a městopřal^ sydka Domowiny Zala Cyžowa wuzna-mjenjenje přijimaštaj .Statnik džakowaše so: „Srny zbožowni, zo móžemy myto při-ječ. A po swojich mocach chcemy a bu-džemy waše přeča zwoprawdžeč." Po-strow hosčičelow posrědkowachu Smjer-džečanscy a Wudworscy rejwarjo. Dobru náladu rozšěrješe tež skupina Floppy Dolls Budyskeho NSLDž. Na to zabawja-chu mlodži serbscy spčwarjo wopytowa-rjow na koncerče MDR ,,Pop-Sorbe(t)".

Džensniši džeň steji po zaméstnjen-skim turnčrje na Budyskej Mtynkec luce (hač do 14 hodž.) cyle w znamjenju štwóréfinalnych hrow w Njebjelčicách, Kulowje (16 hodž.), Radworju aPanči-cach-Kukowje (18.30 hodž.). Serbska wubranka dyrbi so z čežkim kontrahen-tom Romami z Madžarskeje rozestajeé. Zwučena sylna podpěra fanow dyrbjala so bjezdwéla stopnjowač, zo by so wu-brance puč do potfinala zešlachčil.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com